Stacks Image 8

Sardanapal, 2015, Holz, bemalt, 330 x 240 x 175 cm

Stacks Image 16

Lady 1, 2015, Holz, bemalt, 210 cm,


Stacks Image 21

Lady 2, 2015, Holz, bemalt, 210 cm,
klaus effern


klaus effern


klaus effern